Наръчник за правна култура с Изабел Стефанова

Наръчник за правна култура с Изабел Стефанова: Как да се справим с шумни съседи

Наръчник за правна култура с Изабел Стефанова: Как да се справим с шумни съседи

Моят дом е моята крепост! Затваряйки вратата на дома ни очакваме да попаднем в пространство на уединение, спокойствие и душевен мир и покой. Домът е мястото, което ни предоставя възможност да се възстановим от дълъг работен ден, да се отдадем на любими дейности и занимания и да генерираме нови сили за това, което предстои, а именно нови дни, изпълнени с  емоции и изпитания. Но това не винаги е така. Сигурно безброй пъти ви се е случвало вече унасяйки се, уморени от тежкия работен ден, да бъдете събуден от силна музика, шум или викове, идващи от дома на изключително несъобразителни съседи. Трябва да ставате рано за работа, но партито в съседите продължава цяла нощ! Какви са правата ми и как е редно да постъпя в създалата се ситуация?

Справянето с шумни съседи може да бъде много тежко, дори обезсърчително, особено ако с тях се общува трудно и са твърде агресивни. Преди да стигнете до продажба на имота, обмислете и другите варианти за справяне с този така сериозен проблем.

Според Световната здравна организация „прекомерният шум сериозно уврежда здравето и пречи на ежедневните дейности на хората … [..].. у дома и през свободното време.“ Шумът може да бъде изключително опасен за нас и нашето здраве. Излагането на силен шум и невъзможността за ефективна почивка през нощта, увеличават риска от развитието на сърдечно-съдови проблеми.

Шумовете, които могат да ви дразнят и тормозят са изключително разнообразни:

 • Силна музика
 • Упражнения на музикален инструмент
 • Викове, семейни скандали
 • Различни видове ремонтни дейности
 • Кучешки лай
 • Тропащи деца
 • Шум от скърцащи врати и подове

Веднъж попаднали в подобна неприятна ситуация е от изключително значение бързо да намерите вариант за излизане от нея и справяне с проблема, преди той да се е задълбочил и да  прерасне в междусъседка война.

Първата стъпка, която трябва да предприемете е да се запознаете с правилника за вътрешния ред в етажната собственост, какъвто трябва да има всеки блок. Съседите в етажната собственост разполагат не само с права, но имат и задължения.

Всеки собственик, ползвател или обитател в блока е длъжен:

 • Да не извършва в своето жилище дейности или действия, които създават безпокойство за другите съседи, не по-голямо от обичайното
 • Да спазва правилника за вътрешния ред в етажната собственост

Но подобни конфликтни ситуации  рядко се разрешават само с разговор с провинилия се съсед, даже напротив – след забележката шумът дори се увеличава. Затова е важно да знаем и останалите възможни начини за санкциониране на шумните съседи и възвръщане на така необходимата тишина.

Кога не трябва да се вдига шум и кой определя правилата?

Правилата са описани на първо място в правилника за вътрешния ред, който Общото събрание е длъжно да приеме. Решението се взема с мнозинство повече от 50% от представените иделани части от общите части в етажната собственост. Съгласно закона министърът на регионалното развитие и благоустройството приема примерен правилник за вътрешния ред, който може да се използва от общото събрание, но не е задължително.  Съгласно него се забранява свиренето, пеенето, шумния говор и увеселения, използването на озвучителни системи, на перални и съдомиялни машини, извършването на производствени дейности и ремонтни работи, които нарушават спокойствието на останалите обитатели, във времето от 22 до 8 ч. сутринта и от 14 до 16 ч. Следобед – чл.29. Изключения се допускат само с разрешение на председателя на УС (управителя).

От друга страна, Общинските съвети издават наредби с ограничено действие на територията на съответната община, с които уреждат спазването на обществения ред, включително и кога е разрешено вдигането на шум. Повечето такива наредби съдържат сходни правила, но е добре да се зпознаете от електронната страницата на съответната община за точните правила и часови диапазони.

В София понастоящем действа Наредба № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична голяма община. Съгласно нея мога да изисквам от съседите ми да не вдигат шум (организират шумни  увеселения, извършват ремонти и производствени дейности) по всяко време освен изрично предвиденото в наредбата, а то е:

 • от 8 до 14 часа и от 16 до 20 часа в дните, обявени за работни;
 • в почивни дни само със съгласието ни като засегнати съседи – например съседът предупреждава, че тази събота ще е малко по-шумно от обичайното, защото от 10.00 до 14.00 часа ще сменя дограмата си;
 • Важно! Свиренето на музикални инструменти и пеенето за обучение, репетиране, преподаване и музика може да става само от 08.00 – 14.00 и от 16.00 – 22.00 часа.

Независимо дали проблемите с шумни съседи са ежедневни или се проявяват само от време на време – винаги обсъдете проблемите си на първо място с тях и на второ място потърсете съдействие от домоуправителя. Позовете се на вътрешния ред за етажната собственост и помолете управителя да състави протокол за констатирано нарушение, който следва да е подписан от него и още двама съседи. Ако самият управител нарушава правилника и си позволява смущаване на останалите съседи неговите функции се поемат от контрольора на етажната собственост, който съставя протокола, който трябва да съдържа трите имена на съседа-нарушител и пълно описание на времето и датата на извършване на нарушението. Съставя се в три еднообразни екземпляра – един за нарушителя, един за председателя на управителния съвет и един за общинската или районна администрация.

Процедура

След съставянето на пртокола председателя на управителния съвет веднага го предоставя на общинската или районна администрация, която от своя страна, съставя акт за установяване на нарушението, а въз основа на него се издава наказателно постановление. Наказанието е глоба в размер от 50 до 150 лева, която може да въздейства възпитателно на нарушителя и да го възпре от повторно смущаване на съседите със силни шумове.

Например Наредба № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична голяма община предвижда наказание от 100 до 2 500 лв., в зависимост от нарушенията. Разбира се, за нарушаване на правилата за шума в жилищнаю сграда наказанието ще е далеч под максималния размер. В маловажни случаи на нарушителя се издава квитанция на стойност до 10 лв., ако той не оспорва нарушението.

Ако никой от гореизброените начини не подейства и няма възпиращ ефект върху системните нарушения на съседа, най-ефективен метод е свързването с органите на реда на телефон 112. За да го направите не е необходимо да се опитали всички гореизброени методи за справяне със ситуацията. При пристигането си на място полицаите могат да предупредят устно или да съставят предупредителен протокол на съседа, че е запознат със забраната да се нарушава обществения ред като се вдига шум в определени часове. Протоколът се съставя в присъствието на поне един свидетел и се подписва от него, полицая и съседа. При отказ на съседа да подпише, това се удостоверява с подпис на свидетеля. Ако съседът продължи да вдига шум, ще последва съставянето на акт за нарушение.

Всеки, който вдига много шум без основателна причина, който досажда на другите и дори уврежда здравето им, извършва административно нарушение и може да бъде наказан с глоба. Така че, ако съседът чука, тренира денонощно и организира шумни партита следва да бъде санкциониран и порочното поведение да се преустанови. Не търпете силните съседски шумове, а защитете правата си.

623

Similar Posts